Algemene voorwaarden 2011

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
  navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Pronamic Internet, Vormgeving en Software: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
  tussen Pronamic Internet, Vormgeving en Software en een opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
  overeenkomsten met Pronamic Internet, Vormgeving en Software voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
  indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
  opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden
  nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van
  deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pronamic Internet, Vormgeving en Software en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor
  aanvaarding is genoemd.
 2. De door Pronamic Internet, Vormgeving en Software gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Pronamic Internet, Vormgeving en Software is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en
  andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de
  overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten,
  tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
  offerte opgenomen aanbod is Pronamic Internet, Vormgeving en Software daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pronamic Internet, Vormgeving en Software anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pronamic Internet, Vormgeving en Software niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Pronamic Internet, Vormgeving en Software zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
  heeft Pronamic Internet, Vormgeving en Software het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pronamic Internet, Vormgeving en Software aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pronamic Internet, Vormgeving en Software worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pronamic Internet, Vormgeving en Software zijn verstrekt, heeft Pronamic Internet, Vormgeving en Software het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /
  of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
  gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Pronamic Internet, Vormgeving en Software is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pronamic Internet, Vormgeving en Software is uit gegaan van door de opdrachtgeververstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd
  kan Pronamic Internet, Vormgeving en Software de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende   fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of per mail heeft goedgekeurd.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Pronamic Internet, Vormgeving en Software voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
  behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te
  wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
  overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pronamic Internet, Vormgeving en Software zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en /
  of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Pronamic Internet, Vormgeving en Software de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Pronamic Internet, Vormgeving en Software daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Pronamic Internet, Vormgeving en Software geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Pronamic Internet, Vormgeving en Software kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 – Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Pronamic Internet, Vormgeving en Software en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
  overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever, Pronamic Internet, Vormgeving en Software derhalve schriftelijk in gebreke testellen.

Artikel 7 – Tarieven

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast tarief wordt
  aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2. , 5. en 6. t/m 11. van
  dit artikel. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, gelden de
  leden 3 t/m 11. van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.
 3. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pronamic Internet, Vormgeving en Software, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij eendaarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Het tarief is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de
  verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Pronamic Internet, Vormgeving en Software met de opdrachtgever een vast uurtarief overeenkomt, is Pronamic Internet, Vormgeving en Software niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
 7. Pronamic Internet, Vormgeving en Software is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Pronamic Internet, Vormgeving en Software kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
 8. Bovendien mag Pronamic Internet, Vormgeving en Software het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaaris aan Pronamic Internet, Vormgeving en Software, dat in redelijkheid niet van Pronamic Internet, Vormgeving en Softwaremag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen hetoorspronkelijk overeengekomen tarief.
 9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te
  ontbinden indien het tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan
  van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever
  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10%
  bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging
  van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 10. Pronamic Internet, Vormgeving en Software zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Pronamic Internet, Vormgeving en Software zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 11. Indien opdrachtgever de door Pronamic Internet, Vormgeving en Software kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Pronamic Internet, Vormgeving en Softwaregenoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou
  treden.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door
  Pronamic Internet, Vormgeving en Software aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
  betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van
  30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is
  als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
  hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar
  bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is
  tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van
  de opdrachtgever zijn de vorderingen van Pronamic Internet, Vormgeving en Software op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Pronamic Internet, Vormgeving en Software heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  Pronamic Internet, Vormgeving en Software kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 5. Pronamic Internet, Vormgeving en Software kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indiendaarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kostenworden voldaan.
 6. Indien betaling binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt zal door
  Pronamic Internet, Vormgeving en Software geen toeslag in rekening worden gebracht.
 7. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan 3 maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag hoger dan 4.000 euro is, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen halverwege de in de offerte beschreven levertermijn. Pronamic is
  gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Pronamic Internet, Vormgeving en Software geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Pronamic Internet, Vormgeving en Software totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Pronamic Internet, Vormgeving en Software gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
  zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Pronamic Internet, Vormgeving en Software zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Door Pronamic Internet, Vormgeving en Software geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 5. De door Pronamic Internet, Vormgeving en Software ontwikkelde software blijft juridisch eigendom van Pronamic Internet, Vormgeving en Software tenzij anders overeengekomen of vermeld staat in de softwarelicentie.

Artikel 10 – Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
  van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
  van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval
  is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
  De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door
  de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien Pronamic Internet, Vormgeving en Software hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen
  eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 – Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever
  binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing
  van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Pronamic Internet, Vormgeving en Software. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pronamic Internet, Vormgeving en Software in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Pronamic Internet, Vormgeving en Software de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer
  mogelijk of zinvol is, zal Pronamic Internet, Vormgeving en Software slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel – 12 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
  De opzeggingstermijn voor domeinnamen en/of webhosting is minimaal 2 maanden voor vervaldatum.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft
  Pronamic Internet, Vormgeving en Software recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Pronamic Internet, Vormgeving en Software zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Pronamic Internet, Vormgeving en Software, zal Pronamic Internet, Vormgeving en Software in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Pronamic Internet, Vormgeving en Software extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. Pronamic Internet, Vormgeving en Software is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
  schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet
   volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Pronamic Internet, Vormgeving en Software ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  • In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Pronamic Internet, Vormgeving en Software bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
  instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pronamic Internet, Vormgeving en Software op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Pronamic Internet, Vormgeving en Software de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Pronamic Internet, Vormgeving en Software behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Pronamic Internet, Vormgeving en Software aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning,alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeftPronamic Internet, Vormgeving en Software het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten,waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Pronamic Internet, Vormgeving en Software aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Pronamic Internet, Vormgeving en Software aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Pronamic Internet, Vormgeving en Software te verstrekken uitkering, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een
  opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid
  verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tariefgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
   schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin
   van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
   Pronamic Internet, Vormgeving en Software aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Pronamic Internet, Vormgeving en Software toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
   zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Pronamic Internet, Vormgeving en Software is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16 – Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Pronamic Internet, Vormgeving en Software voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Pronamic Internet, Vormgeving en Software informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van
  virussen en defecten.

Artikel 17 – Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de
  overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan
  opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de
  macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden
  worden gebracht.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien
  zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is
  te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
  het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
  komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Pronamic Internet, Vormgeving en Software geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pronamic Internet, Vormgeving en Software niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Pronamic Internet, Vormgeving en Software heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,  indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pronamic Internet, Vormgeving en Software zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Pronamic Internet, Vormgeving en Software ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pronamic Internet, Vormgeving en Software gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
  informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit
  andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
  door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
  de informatie. Uitgezonderd informatie die voor de rechterlijke macht van
  belang is.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
  Pronamic Internet, Vormgeving en Software zich de rechten en bevoegdheden voor die Pronamic Internet, Vormgeving en Software toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Pronamic Internet, Vormgeving en Software verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pronamic Internet, Vormgeving en Software worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Pronamic Internet, Vormgeving en Software behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.