Menu

Anti-spam wet

Jan Lammert 23 april 2006

19 mei jl. is de nieuwe antispam-wet ingetreden, dit houdt in dat als u spam ontvangt de zender van deze spam rechtelijk vervolgd kan worden.
De regel staat in de onlangs aangepaste Europese communicatiewet. Het wetgedeelte dat gaat over spam is artikel 11.7 en dan vooral punt 1 tot 3:

  1. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede lid.
  2. Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.
  3. Bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid genoemde doeleinden dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:
    • de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en
    • een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

Wat is nu spam?

In het gedeelte van de nieuwe Telecommunicatiewet staat duidelijk aangegeven waar een commerciële mail aan moet voldoen om niet de titel spam te krijgen. De verzender moet ten eerste er voor zorgen dat de ontvanger de gelegenheid heeft om zich via de ontvangen e-mail uit de mailinglijst kan uitschrijven. Ook moet in elke e-mail duidelijk staan van welk bedrijf de e-mail afkomstig is. De zender is daarnaast ook verplicht om de geldige contactgegevens in de e-mail mee te zenden, zodat de ontvanger zich kan uitschrijven voor de mailing.

Wat te doen als u spam ontvangt

Voldoen sommige van uw e-mails die u ontvangt, niet aan deze eisen dan kunt u de verzender van de e-mail aangeven op de website www.spamvrij.nl. Let op de mails die u ontvangen heeft moeten wel vanuit Nederland verzonden zijn en afkomstig zijn van een Nederlands bedrijf.

Altijd op de hoogte blijven?